Zorgcoördinator

Onze zorgcoördinator is juf Bindhu.

Met uw zorgvraag kan u steeds terecht bij de klasleerkracht of bij juf Bindhu.

Belangrijk om weten is dat de taak van zorgcoördinator doorheen de jaren sterk geëvolueerd is van taak-juf (het werken met kinderen) naar coördinator .

Wat houdt deze taak dan in ?

1) het werken met de kleutertjes/leerlingen zelf :

Dit deeltje, de eerstelijnszorg,  wordt meer en meer binnen de klaswerking opgenomen door de klastitularissen zelf .

Leerlingen met problemen op leervlak die niet opgelost geraken binnen de eerstelijnszorg door de klastitularissen, komen tijdelijk bij mij.

Binnen de kangoeroewerking, onze werking voor zeer sterke leerlingen, komen de lln. bij mij i.f.v. opvolging en doe-opdrachten doch niet wekelijks.

2) het begeleiden/coachen van leerkrachten :

Samen met de leerkrachten ga ik nadenken over acties voor kleuters/leerlingen met bepaalde zorgen of voorsprong (op vlak van leerinhoud, werkhouding, plagerijen,  …) en het aanbrengen van materiaal dat de leerkracht kan gebruiken binnen die eerstelijnszorg.

3) het grootste pakket binnen de taak is het coördineren van

het kleuter/leerlingenoverleg of MDO, de dossiers van de kleuters/leerlingen, de screenings rond het welbevinden en testen of onderzoeken (kleuters), de screenings rond W, B en C alsook het LVS/VCLB en eventuele testafnames, onderzoeken alsook therapieën (leerlingen) alsook de gesprekken/het overleg met ouders en externen vb. Els Van Osselaer (afgevaardigde CLB),  hulpverleners zoals logopedisten, kinésisten e.a.

Om deze werking rond zorg goed te kunnen afstemmen en uitvoeren is een wederzijdse open communicatie zeer belangrijk. Mogen wij u daarom vragen om bij een bepaalde zorg zo snel mogelijk de titularis op de hoogte te brengen. In tweede instantie kan u ook steeds bij de directie of bij mij terecht.

1/0