Zorg en Kangoeroewerking

Onze zorgcoördinator is juf Bindhu.
Mail: zorg@basisschooldevlinder.be

Met uw bezorgdheid of vragen kan u steeds in eerste instantie terecht bij de klasleerkracht en indien wenselijk bij de zorgcoördinator en mijn naam is juf Bindhu.

Belangrijk om weten is dat de taak van zorgcoördinator doorheen de jaren sterk geëvolueerd is van taak-juf (het enkel werken met leerlingen) naar het coördineren van de schoolwerking in al zijn dimensies.

Deze taak situeert zich op 3 niveaus, nl. :

1) Het werken met de leerling zelf :

Zit in onze brede basiszorg en wordt meer en meer binnen de klaswerking opgenomen door de klastitularis. Dit met ondersteuning in activerende coaching van mij.

Leerlingen met moeilijkheden op leervlak of op gebied van welbevinden die niet meteen opgelost geraken binnen onze brede basiszorg in de klas, worden ondersteund door mij.

Binnen de kangoeroeklas, onze werking voor leerlingen die nood hebben aan extra uitdagingen komen bij mij, in onze top klas, i.f.v. opvolging en doe-opdrachten waarin deze leerling een verantwoordelijke taak krijgt en ik hen uitdaag om hun opdracht zelfstandig uit te voeren en zelf kritisch te evalueren. Dit met als doel dat zij de regisseur zijn over hun projecten.

2) Het activerend coachen van leerkrachten :

Samen met de leerkrachten stel ik een plan van aanpak op over mogelijke acties voor onze leerlingen met specifieke onderwijsnoden. Dit plan van aanpak zal in eerste instantie de leerkracht toepassen in de klas. Indien noodzakelijk wordt dit voortgezet in onze top klas door mij in samenspraak met u als ouder.

3) Het coördineren van onze schoolwerking :

Is voor mij het grootste onderdeel van mijn takenpakket. Het mee organiseren en begeleiden van hun eigen klassenraad, waarin elke leerling kritisch zijn eigen groeiproces onder de loep neemt, is voor mij een belangrijke bron aan informatie.

Deze gebruik ik dan om hen te evalueren en dit samen met de klastitularis. Hierdoor kan ik steeds met de juiste bril hun fiche invullen en hun dossier correct opvolgen. Gesprekken over onze leerling met specifieke onderwijsnoden noden, gebeurt steeds in aanwezigheid van mij als zorgcoördinator. Hierbij probeer ik zoveel mogelijk de leerling zelf erbij te betrekken. Een luisterend oor te bieden voor u als ouders, alsook het bijwonen van overlegmomenten over uw kind en dit met alle betrokkenen van zijn context. Dit is voor mij één van het belangrijkste onderdeel van mijn taak.

Ons zorgbeleid steeds kritische bekijken, aanvullen en evalueren doe ik steeds in samenspraak met onze directeur, beleids-en klasondersteuner juf Katrijn, ons vlinderteam en uiteraard als belangrijkste barometer de leerlingen zelf en u als ouder.

Omdat u als ouder de ervaringsdeskundige bent en wij u nodig hebben om samen het verhaal van uw kind te schrijven, is het goed afstemmen en uitvoeren van wederzijdse open en eerlijke communicatie heel belangrijk voor mij. Indien u een bezorgdheid of vraag heeft, wil ik graag nog eens benadrukken dat u in eerste instantie tijdig de klastitularis op de hoogte brengt. Indien nodig of wenselijk kan u nadien steeds bij mij of bij onze directeur terecht.

Aangezien zorg in al zijn aspecten een gedeelde verantwoordelijkheid is, van u en onze school krijgt elke leerling ook een deel verantwoordelijkheid over zijn groei -en denk proces.

Ik dank u voor uw vertrouwen in onze schoolwerking en heet u en uw kind welkom in onze basisschool De Vlinder, waar elke leerling de kans krijgt om te groeien vanuit zijn kracht!

Hartelijke groeten,

Zorgcoördinator, juf Bindhu

1/1