Zorg en Kangoeroewerking

zorgverbreding is …
“…de wijze waarop leerkracht en school het onderwijs organiseren, opdat elk kind maximale kansen krijgt om zich optimaal te ontwikkelen, rekening houdend met de grote interindividuele verschillen tussen kinderen. Zorgverbreding is het wijzigen, aanpassen, verdiepen, verruimen van de aandacht die de school hieraan besteedt.”

DE ZORGWERKING

Algemene visie

Wanneer we spreken over zorgverbreding, spreken we over een bredere, grotere zorg die we ‘als team’ willen besteden aan ‘alle’ kinderen die onze zorg nodig hebben.
Dit streven we na zodat al onze kinderen :

  1. de kans krijgen zich maximaal te ontwikkelen
  2. optimaal kunnen profiteren van ons onderwijsaanbod.

Dit willen we op ons nemen ‘als team’, als een ‘gedeelde’ zorg.

We bieden ‘alle’ kinderen de zorg aan vanuit hun ‘eigen behoeften’, dit kunnen zijn : leermoeilijkheden, emotionele behoeften, hoogbegaafdheid ea.

Voor kinderen met een specifieke diagnose (aandachtsproblemen, dyslexie, dyscalculie, autismespectrumstoornis ea) worden binnen stap 2 en/of stap 3 van het zorgcontinuüm specifieke maatregelen afgesproken ter ondersteuning van hun problematiek.

Welke middelen hanteren we om dit te realiseren ?

Als middel (dus geen doel op zich) om zorgverbreding te realiseren hebben we geopteerd voor een leerling-volg-systeem (LVS) :

Het LVS is een instrument of hulpmiddel dat ons helpt te achterhalen welke kinderen uit de boot dreigen te vallen. Zorgpunten komen vlugger en beter aan het licht zodat tijdig gerichte acties/interventies ondernomen kunnen worden.

Samenwerking met de ouders

Jullie inbreng blijft voor ons van primair belang. Als ouders kennen jullie uw kinderen immers het best. Een nauwe samenwerking en een open wederzijdse communicatie zijn dan ook zeer belangrijk : door geplande oudercontacten en tussenliggende gesprekken. Door het tijdig afnemen van het LVS zijn wij in de mogelijkheid om in een vroeg stadium de ouders van kinderen met speciale zorgen te betrekken bij het ganse proces van testafname, acties en evaluaties/bijsturing ervan.

ZORGCONTINUÜM OP SCHOOL

De volgorde van de stappen binnen de zorg bieden een continuüm van hulp vanaf het moment dat men zich zorgen maakt tot het moment dat de mogelijkheden voor hulp (de draagkracht) in onze (gewone)school zijn uitgeput.

Welke stappen zetten wij als school binnen ons zorgtraject of zorgcontinuüm …

Stap 1 :Het bieden van hulp door de titularis in de klas

De belangrijkste rol blijft in de eerste plaats weggelegd voor de klastitularis. Hij/zij blijft de eerste verantwoordelijke voor het leren en het welbevinden van zijn/haar kinderen. Preventie staat centraal. De essentie van de hulp is dat de titularis zelf probeert om zijn onderwijs en zijn omgang met de kinderen af te stemmen op wat hij/zij als de noden van het kind ervaart. We gaan ervan uit dat kinderen zoveel mogelijk in hun natuurlijke, vertrouwde omgeving moeten worden opgevangen. Tijdens klassenraden wordt er samen met de zorgcoördinator gezocht naar afstemming tussen de aanpak in de klas en de noden van de kinderen.
Als ouders wordt u hiervan op de hoogte gehouden bij het oudercontact of via informele contacten.

Stap 2 : Het bieden van hulp door de zorgcoördinator

In de tweede plaats, wanneer die klasinterne hulp van de leerkracht ontoereikend is of onvoldoen­de resultaat heeft gehad, krijgen de kinderen extra hulp door de zorgcoördinator.
Die hulp kan in groep of individueel gebeuren. Tijdens klassenraden en eventueel multidisciplinair overleg (afhankelijk van de problematiek) wordt samen gezocht naar interventies met de zorgcoördinator, eventueel de directie en de CLB-afgevaardigde. Deze interventies worden nadien geëvalueerd en eventueel bijgestuurd.
Als ouders wordt u hiervan op de hoogte gebracht dmv een briefje van de zorgcoördinator, het heen- en weerschriftje of informeel contact.

Stap 3 : Betrekken van buitenschoolse hulp

Indien voor de begeleiding van sommige kinderen (vb bij bepaalde leerstoornissen) onvoldoende middelen (uren) en/of expertise aanwezig is op school, gaan we over naar buitenschoolse hulp. Hier denken we dan vooral aan privé-hulpverlening zoals logo, kiné e.a. Toch kan het ook interessant zijn om beroep te doen op een school voor buitengewoon onderwijs. Dit alles gebeurt ook in onderling overleg tijdens de klassenraden en het multidisciplinair overleg tussen de leerkracht, de zorgcoördinator, de directie en de CLB-afgevaardigde.
Als ouders wordt u hiervan op de hoogte gehouden via tussenliggende gesprekken op school.

Stap 4 : Doorverwijzing naar het Buitengewoon Onderwijs

Wanneer het continuüm van zorg in onze school niet volstaat om het kind voldoende ontwikkelings­kansen te bieden, kan een gericht en procesmatig begeleidingstraject naar het buitengewoon onderwijs worden opgezet. Dit gebeurt i.s.m. het CLB. In deze fase worden de ouders niet enkel actief betrokken maar ook begeleid (vb. samen met de zorgcoördinator scholen van het buitengewoon onderwijs bezoeken).

Hebt u nog vragen, dan kan u steeds terecht bij de zorgcoördinator en de directie.

CONTACTGEGEVENS CLB, centrum voor leerlingenbegeleiding

afgevaardigde van onze school : Leen Elst
De Zwaan 28
2930 Brasschaat
03/651.88.85

NUTTIGE INFO OP HET INTERNET

Aangezien bepaalde diagnoses en zorgen bij uw kinderen  vragen doen rijzen, bieden wij u graag enkele zinvolle links aan waar u als ouders steeds terecht kan voor bijkomende info en vragen tav begaafdheid, leerproblemen en andere :

Zitstil, omgaan met ADHD : www.zitstil.be

“Centrum Zitstil geeft informatie, vorming, training, ondersteuning en onderneemt maatschappelijke acties om alle personen die geconfronteerd worden met ADHD optimaal te laten functioneren.”

Sprankel : www.sprankel.be

“Dé drukkingsgroep van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen opgericht onder impuls van koningin Fabiola. Voor info en vragen over leerproble-men kan u bij hen terecht.”

Letop : www.letop.be

“Informatiepunt voor leerstoornissen : dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, ADHD, NLD, autisme en begaafdheid. Dit voor ouders, leerkrachten, jongeren en kinderen.”

De opvoedingswinkel Brasschaat : www.opvoedingswinkelbrasschaat.be

De opvoedingswinkel is een plek waar je terecht kan met kleine of grote vragen over de opvoeding van kinderen en jongeren :”Mijn baby slaapt ’s nachts nog altijd niet door… Hoe pak ik driftbuien aan? Vanaf wanneer kan zakgeld, en is dat eigenlijk wel nodig? Mijn kind wordt gepest, wat kan ik doen? Ik ben die ruzies met mijn puber beu…”
De opvoedingswinkel Brasschaat is een samenwerkingsproject van Diensten-en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw, en Centrum voor Algemeen Welzijnswerk De Terp.

 

De KANGOEROEWERKING

Een vorm van doorgedreven differentiatie voor onze zeer sterke leerlingen!

Naast de differentiatiemaatregelen die door de titularissen gehanteerd worden in de klas, organiseren wij ook een doorgedreven differentiatiewerking voor onze zeer sterke leerlingen. Met deze werking willen wij tegemoet komen aan hun snel tempo,  voorsprong en  interesse. Begin oktober wordt in onderling overleg gekeken wie in aanmerking komt voor deze werking.

De leerlingen die in aanmerking komen, krijgen een differentiatie-map waarmee zij aan de slag kunnen in de klas. In deze map zit een brief naar de ouders toe en een breed aanbod van uitdagende taken. Tweewekelijks komen deze leerlingen naar de zorgklas waar zij in groepjes aan een doe-opdracht mogen werken. Daarnaast worden eventuele vragen bij de opdrachten uit de map besproken en opgevolgd.

Wij hopen op deze manier onze sterke leerlingen te stimuleren en te motiveren !

 

 

1/0