Zorg en Kangoeroewerking

 

Met uw bezorgdheid of vragen kan u steeds in eerste instantie terecht bij de klasleerkracht en indien wenselijk bij de directie.

Belangrijk om weten is dat de taak van zorgcoördinator doorheen de jaren sterk geëvolueerd is van taak-juf (het enkel werken met leerlingen) naar het coördineren van de schoolwerking in al zijn dimensies.

Deze taak situeert zich op 3 niveaus, nl. :

1) Het werken met de leerling zelf :

Zit in onze brede basiszorg en wordt meer en meer binnen de klaswerking opgenomen door de klastitularis.

Leerlingen met moeilijkheden op leervlak of op gebied van welbevinden die niet meteen opgelost geraken binnen onze brede basiszorg in de klas, worden ondersteund door de zorgcoördinator.

Binnen de kangoeroeklas, onze werking voor leerlingen die nood hebben aan extra uitdagingen, organiseren we  doe-opdrachten waarin deze leerling een verantwoordelijke taak krijgt en ze worden uitgedaagd om hun opdracht zelfstandig uit te voeren en zelf kritisch te evalueren.

2) Het activerend coachen van leerkrachten :

Samen met de leerkrachten wordt een plan van aanpak opgesteld over mogelijke acties voor onze leerlingen met specifieke onderwijsnoden. Dit plan van aanpak zal in eerste instantie de leerkracht toepassen in de klas.

3) Het coördineren van onze schoolwerking :

Dit is het grootste onderdeel van het takenpakket. Het mee organiseren en begeleiden van hun eigen klassenraad, waarin elke leerling kritisch zijn eigen groeiproces onder de loep neemt, is een belangrijke bron aan informatie.

Dit wordt gebruikt om hen te evalueren en dit samen met de klastitularis.
Ook een luisterend oor  bieden voor u als ouders, alsook het bijwonen van overlegmomenten over uw kind en dit met alle betrokkenen van zijn context.

Omdat u als ouder de ervaringsdeskundige bent en wij u nodig hebben om samen het verhaal van uw kind te schrijven, is het goed afstemmen en uitvoeren van wederzijdse open en eerlijke communicatie heel belangrijk voor mij. Indien u een bezorgdheid of vraag heeft, wil ik graag nog eens benadrukken dat u in eerste instantie tijdig de klastitularis op de hoogte brengt. Indien nodig of wenselijk kan u nadien steeds bij mij of bij onze directeur terecht.

 

1/1